Pozvánka na členskou schůzi družstva na pátek 17. 7. 2020 ve 13:30 hodin v Katolickém domě v Zábřehu

29.06.2020 19:58

Pozvánka
Představenstvo
Agrodružstva Zábřeh

se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ 789 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 279
svolává
členskou schůzi družstva
na pátek 17. července 2020 ve 13.30 hodin v Katolickém domě v Zábřehu, Sušilova ul. 1258/38.
Pořad jednání:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů členské schůze (řídícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů).
3. Schválení změny auditorské společnosti z důvodu výpovědi smlouvy.
4. Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva, stavu majetku a výsledku
hospodaření družstva za rok 2019. Roční účetní závěrka za rok 2019 a návrh představenstva na
rozdělení hospodářského výsledku.
5. Zpráva kontrolní komise o její činnosti a stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení
hospodářského výsledku.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku, schválení auditora
pro příští účetní období.
7. Schválení investice do živočišné výroby ve středisku ŽV Rovensko – stáj pro 100 ks dojnic.
8. Závěr.

Členská schůze AGD s GDPR.pdf (144241)

Zpět