Pozvánka na členskou schůzi družstva na úterý 1. června 2021 ve 13.30 hodin v Kulturním domě v Zábřehu.

28.05.2021 09:29

Pozvánka


 Představenstvo


Agrodružstva Zábřeh


se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ:
789 01


zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 279


 


svolává


členskou schůzi družstva


 


na úterý
1. června 2021
ve 13.30 hodin  v Kulturním domě v Zábřehu, Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh.


 

Pořad jednání:

1. Zahájení.

2. Volba orgánů členské schůze (řídícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů, volební komise).

3. Schválení volebního řádu platného pro tuto členskou schůzi.

4. Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva, stavu majetku a výsledku hospodaření družstva za rok 2020. Roční účetní závěrka za rok 2020 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.

5. Zpráva kontrolní komise o její činnosti a stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

6. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku, schválení auditora pro příští účetní období.

7. Odstoupení případně odvolání členů představenstva, volby statutárního orgánu představenstva) a kontrolní komise.

8. Schválení odměňování členů statutárního orgánu a kontrolní komise - Mzdový řád.

9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy statutárního orgánu a kontrolní komise.

10.  Rozhodnutí o:

(i) majetkových dispozicích družstva - schválení investice do živočišné výroby na středisku Rovensko - pětikomorový silážní žlab o celkové kapacitě 8200 m3 + 2 rozmetadla hnoje s dotací z PRV,

(ii) majetkových dispozicích dceřiné společnosti Ekokosov s.r.o. - schválení investice do živočišné výroby na středisku Kosov - silážní žlab o kapacitě 2000 m3  + krmný vůz a obraceč na seno s dotací z PRV.

(iii) Schválení financování těchto investic z bankovního úvěru a využití aktuálních dotačních titulů.

11.  Závěr.

Upozornění:

       
I.           
Účetní závěrka za rok 2020 včetně auditu a podklady k investici do ŽV jsou členům pro seznámení přístupné zdarma včetně dalších podkladů a návrhů v sídle družstva v pracovních dnech od
08:00 do 14:00 hod. do konání členské schůze.

II.           
Představenstvo s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.4.2021, č.j. MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN musí při konání členské schůze zajistit plnění podmínek pro konání členské schůze, a to nošení respirátorů a dodržování rozestupu osob alespoň 2 metry. Každý účastník před vstupem do jednacího sálu musí prokázat, že splňuje podmínky pro vstup a představenstvo pak zajistit kontrolu, že účastník členské schůze podmínky splňuje a pokud podmínky nesplní, neumožnit vstup do jednacího sálu, když se jedná o následující podmínky
vyžadované mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

V Zábřehu dne 10.5.2021

Ing. Bohuslav Steidl v.r.

předseda představenstva


Pozvánka na ČS 1. 6. 2021 anonymizováno.pdfZpět