Pozvánka na členskou schůzi družstva, pátek 22. 5. 2015 ve 13.30 hodin v motelu „U kováře“ v Zábřehu

06.05.2015 10:51


Pozvánka

Představenstvo  

Agrodružstva Zábřeh

se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ:
789 01

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 279

svolává

členskou schůzi družstva

na pátek
22. května 2015
ve 13.30 hodin  v motelu "U kováře" v Zábřehu, Postřelmovská ul. č. 40.


Pořad jednání:

1. Zahájení.

2. Volba orgánů členské schůze (řídícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů).

3.  Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva, stavu majetku a výsledku hospodaření družstva za rok 2014. Roční účetní závěrka za rok 2014 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.

4. Zpráva kontrolní komise o její činnosti a stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

5. Schválení účetní závěrky za rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku, schválení auditora pro příští účetní období.

6. Schválení pojištění odpovědnosti členů orgánů družstva.

7.  Schválení investic do živočišné výroby ve středisku ŽV Rovensko (dojírna, stáj pro suchostojné dojnice a rekonstrukce kravína KII).

8. Závěr.

Upozornění:

Účetní
závěrka za rok 2014 včetně auditu a podklady k investicím do ŽV jsou členům pro seznámení přístupné zdarma včetně dalších podkladů v sídle družstva v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hod. do konání členské schůze.

V Zábřehu dne  30.4.2015

                                                                                              Ing. Bohuslav Steidl v.r.

                                                                                              předseda představenstva

Podrobné informace ve formátu PDF jsou ke stažení na úvodní stránce www.agdz.cz
Zpět