Pozvánka na členskou schůzi družstva

29.05.2014 09:05

Pozvánka

Představenstvo

Agrodružstva Zábřeh

se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853,

PSČ: 78901

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

 oddíl Dr, vložka 279

svolává

členskou schůzi družstva

na pátek 6. června 2014 ve 13,30 hodin

v motelu "U kováře" v Zábřehu, Postřelmovská ul. č. 40

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení.
  2. Volba orgánů členské schůze (řídícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů).
  3. Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva, stavu majetku a výsledku hospodaření družstva za rok 2013. Roční účetní závěrka za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.
  4. Zpráva kontrolní komise o její činnosti a stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku, schválení auditora pro příští účetní období.
  6. Změna stanov družstva (přizpůsobení se zákonu č. 90/2012 Sb. dle § 777 odst. 5, úprava znění stanov podle nové právní úpravy účinné od 1.1.2014, doplnění webových stránek, úprava ustanovení -  fondů družstva, rozdělení hospodářského výsledku, družstevní podíl, seznam členů, zánik členství, působnost členské schůze, rozhodování, svolání členské schůze, jednací řád představenstva, funkční období členů orgánů družstva  a odstoupení členů orgánů družstva, zastupování družstva).
  7. Schválení smluv o výkonu funkce a odměňování členů orgánů družstva včetně schválení poskytnutého plnění do konání členské schůze.
  8. Závěr.

 

Upozornění:

Účetní závěrka za rok 2013 včetně auditu a návrh na změnu stanov jsou členům pro seznámení přístupny zdarma včetně dalších podkladů v sídle družstva v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hod do konání členské schůze.

 

V Zábřehu dne  20.5.2014

 

                                                                                              Bohuslav Steidl v.r.

                                                                                               předseda představenstva

                                                                                              

                                                                                              Jitka Koutná v.r.

                                                                                                       členka představenstva

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2013 v tis. Kč:

 

AKTIVA                139 782           PASIVA                  139 782           NÁKLADY              78 678              

Dlouhod. majetek     74 221           Vlast. kapitál           100 663           VÝNOSY                 87 994 

Oběžná aktiva          65 375            Cizí zdroje                 36 860           HV před zdaněním      9 316

Čas. rozlišení                 186            Čas. rozlišení               2 259          HV za úč. období        7 520

Plná moc

Já, členka, člen 

jméno a příjmení: ………………………………….. datum narození:  ……..………

bytem: …………………………………………

(zmocnitel)

zmocňuji:

jméno a příjmení: ……………………………………datum narození: …………….........

bytem: ........................…………………….......

k zastoupení na členské schůzi konané dne 6.6.2014 ve 13,30 hodin. Zmocněný je oprávněn mne zastoupit u všech úkonů na této členské schůzi podle navrženého programu, včetně případných změn a doplnění plynoucích z jednání.

 

Dne ……………….                                  Podpis zmocnitele: ……………………………

 

 

Plnou moc přijímám.                                           Podpis zmocněnce: ……………………………

 

------------------------------------------------------ zde odstřihněte ------------------------------------------------

Vzhledem k uvedenému programu je účast všech členů nutná. Nebudete-li se moci řádné členské schůze zúčastnit osobně, pověřte plnou mocí jiného člena Agrodružstva nebo jinou osobu k zastupování podle dále uvedeného návodu, aby se členská schůze nemusela opakovat, protože to přináší zbytečné náklady. Při prezenci, která probíhá od 12.30 hod., předložte svůj průkaz totožnosti.

 

Plnou moc vyplňte podle předtisku a předejte osobě, která se členské schůze zúčastní a která Vás na ní bude zastupovat. Nemáte-li nikoho, kdo by Vás na členské schůzi zastupoval, můžete zplnomocnit některého člena z dále uvedeného seznamu a plnou moc bez podpisu zmocněnce vložit do přiložené odpovědní obálky a odeslat do Agrodružstva Zábřeh. Poštovné platí Agrodružstvo Zábřeh, proto nevylepujte poštovní známku. V případě nejasnosti zavolejte na telefonní číslo Agrodružstva Zábřeh 583 411001.

 

Jméno a příjmení:                   Datum narození:                     Bydliště:

Jana Dolečková                      18. 8. 1953                             Rovensko 212

Jiří Drexler                             6. 12. 1947                             Rovensko 52

Josef Foit                               18. 7. 1954                             Postřelmůvek 100

ing. Vlastimil Hanuš              31. 7. 1936                             Sušilova 20, Zábřeh   

Ladislav Jedelský                   3. 11. 1951                             Rovensko 88

Jitka Koutná                           13. 1. 1967                             Morávkova 8, Zábřeh

Josef Morávek                        9. 3. 1938                               Morávkova 18, Zábřeh

ing. Jan Pašta                         7. 11. 1950                             Za Školou 845, Bludov

Petr Plutz                               24. 10. 1970                           Postřelmovská 26, Zábřeh

ing. Bohuslav Steidl               19. 3. 1956                             Kosov 28

Vít Wiedermann                    12. 3. 1954                             Hněvkov 57

 

 

Zpět