Pozvánka na člensou schůzi družstva na pátek 24. 6. 2016

03.06.2016 06:55

Pozvánka

Představenstvo

Agrodružstva Zábřeh

se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ: 789 01

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 279

svolává

členskou schůzi družstva

na 

pátek 24. června 2016 ve 13.30 hodin v motelu "U kováře" v Zábřehu, Postřelmovská ul. č. 40.

Pořad jednání:

1. Zahájení.

2. Volba orgánů členské schůze (řídícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volební komise, sčitatelů hlasů).

3. Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva, stavu majetku a výsledku hospodaření družstva za rok 2015. Roční účetní závěrka za rok 2015 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.

4. Zpráva kontrolní komise o její činnosti a stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

5. Schválení účetní závěrky za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku, schválení auditora pro příští účetní období.

6. Odvolání členů představenstva, volby statutárního orgánu (představenstva) a kontrolní komise.

7. Rozhodnutí o majetkových dispozicích družstva - rozhodnutí o investicích do živočišné výroby na středisku Rovensko (dojírna, stáj pro suchostojné dojnice a rekonstrukce kravína KII) s ohledem na současný stav cen za prodej mléka a hovězího masa a dále z důvodu zvýšení ceny plánovaných investic.

8. Závěr.

Upozornění:

Účetní závěrka za rok 2015 včetně auditu a podklady k investicím do ŽV jsou členům pro seznámení přístupné zdarma včetně dalších podkladů v sídle družstva v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hod. do konání členské schůze.

V Zábřehu dne 1.6.2016

Ing. Bohuslav Steidl v.r.

předseda představenstva

Pozvánka ČS 24 6 2016.pdf

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31 12 2015.pdf

Plná moc 24 6 2016 .pdf


Zpět